روز اول

ساعت ۱۰:۰۰ – ۹:۰۰

پذیرش و یخ‌شکنی

ساعت ۱۰:۰۰ – ۹:۰۰
ساعت ۱۰:۰۵ – ۱۰:۰۰

افتتاحیه ( قرآن و سرود) - سالن اصلی

ساعت ۱۰:۰۵ – ۱۰:۰۰
ساعت ۱۰:۱۵ – ۱۰:۰۵

خوش آمدگویی دبیر برگزاری - سالن اصلی

ساعت ۱۰:۱۵ – ۱۰:۰۵
ساعت ۱۰:۲۵ – ۱۰:۱۵

سخنرانی رئیس پارک - سالن اصلی

ساعت ۱۰:۲۵ – ۱۰:۱۵
ساعت ۱۰:۴۵ – ۱۰:۲۵

گزارش مرکزشتابدهی - سالن اصلی

ساعت ۱۰:۴۵ – ۱۰:۲۵
ساعت ۱۱:۴۵ – ۱۰:۴۵

چی شد مسیرمون از صنعت جدا افتاد؟ - سالن اصلی

ساعت ۱۱:۴۵ – ۱۰:۴۵
ساعت ۱۲:۴۵– ۱۱:۴۵

میان وعده و شبکه‌سازی

ساعت ۱۲:۴۵– ۱۱:۴۵
ساعت ۱۳:۴۵ – ۱۲:۴۵

پول میز کارتون چی شد؟ - سالن استارتاپ‌ها
رویدادهامون چی شد؟ - سالن اصلی

ساعت ۱۳:۴۵ – ۱۲:۴۵
ساعت ۱۵:۰۰ – ۱۴:۰۰

نهار و نماز

ساعت ۱۵:۰۰ – ۱۴:۰۰
ساعت ۱۵:۱۵ - ۱۵:۰۰

تاک (چی شد شکست خوردیم؟) - سالن اصلی

ساعت ۱۵:۱۵ - ۱۵:۰۰
ساعت ۱۵:۳۰ – ۱۵:۱۵

تاک (چی شد اومدیم سراغ نوآوری؟) - سالن اصلی

ساعت ۱۵:۳۰ – ۱۵:۱۵
ساعت ۱۶:۰۰ – ۱۵:۳۰

خروجی‌هاتون چی شد؟ - سالن اصلی

ساعت ۱۶:۰۰ – ۱۵:۳۰
ساعت ۱۷:۰۰ - ۱۶:۳۰

تاک (چی شد ایونت اومد تو مارکتینگ؟) - سالن اصلی

ساعت ۱۷:۰۰ - ۱۶:۳۰
ساعت ۱۷:۳۰ - ۱۶:۳۰

شراکت‌مون چی شد؟ - سالن اصلی استارتاپ‌ها

ساعت ۱۷:۳۰ - ۱۶:۳۰
ساعت ۱۸:۰۰ – ۱۷:۳۰

میان وعده و شبکه‌سازی

ساعت ۱۸:۰۰ – ۱۷:۳۰
ساعت ۱۸:۳۰ – ۱۸:۰۰

تاک (چی شد نوآوری مخرب شد؟) - سالن اصلی

ساعت ۱۸:۳۰ – ۱۸:۰۰
ساعت ۱۹:۰۰ – ۱۸:۳۰

تاک (چی شد سر راهمون تله گذاشتیم؟) - سالن اصلی

ساعت ۱۹:۰۰ – ۱۸:۳۰
ساعت ۲۰:۰۰ – ۱۹:۰۰

استراحت

ساعت ۲۰:۰۰ – ۱۹:۰۰
ساعت ۲۰:۲۰ – ۲۰:۰۰

تاک انتقال تجربه (میان ماه من تا ماه گردون) - دور آتش

ساعت ۲۰:۲۰ – ۲۰:۰۰
ساعت ۲۱:۳۰ – ۲۰:۳۰

شام

ساعت ۲۱:۳۰ – ۲۰:۳۰
ساعت ۲۲:۳۰ – ۲۱:۳۰

استقرار و استراحت

ساعت ۲۲:۳۰ – ۲۱:۳۰
ساعت ۲۴:۰۰ – ۲۱:۳۰

دورهمی آتش، بازی و شبکه‌سازی

ساعت ۲۴:۰۰ – ۲۱:۳۰

-ارائه استارتاپ‌ها در استیج استارتاپ‌ها، ساعت ۱۶ - ۱۴ انجام می‌شود.

روز دوم

ساعت ۹:۳۰ – ۸:۰۰

صبحانه

ساعت ۹:۳۰ – ۸:۰۰
ساعت ۱۰:۲۰ – ۱۰:۰۰

تاک
(تعادل در راهبری چی شد؟) - سالن اصلی
(چی شد تو یک هفته 3 تا رویداد برگزار کردیم؟) - سالن استارتاپ‌ها

ساعت ۱۰:۲۰ – ۱۰:۰۰
ساعت ۱۱:۳۰ – ۱۰:۲۰

پنل
اکوسیستممون چی شد؟ - سالن اصلی

ساعت ۱۱:۳۰ – ۱۰:۲۰
ساعت ۱۲:۰۰ – ۱۱:۴۰

تاک (اصالتمون چی شد؟) - سالن اصلی

ساعت ۱۲:۰۰ – ۱۱:۴۰
ساعت ۱۳:۰۰– ۱۲:۰۰

میان وعده و شبکه‌سازی

ساعت ۱۳:۰۰– ۱۲:۰۰
ساعت ۱۴:۰۰ – ۱۳:۰۰

پنل تخصصی
دخل و خرجمون چی شد؟ - سالن اصلی
چی شد شتاب نگرفتیم؟ - سالن استارتاپ‌ها

ساعت ۱۴:۰۰ – ۱۳:۰۰
ساعت ۱۵:۰۰ – ۱۴:۰۰

نهار و نماز

ساعت ۱۵:۰۰ – ۱۴:۰۰
ساعت ۱۵:۲۰ – ۱۵:۰۰

تاک تخصصی
چی شد که رویداد دیگه رویداد نبود؟ - سالن اصلی
برای حمایت از زیست بوم استارتاپی چه کردیم؟ - سالن استارتاپ‌ها

ساعت ۱۵:۲۰ – ۱۵:۰۰
ساعت ۱۵:۵۰ – ۱۵:۳۰

تاک (چی شد از بحران رد شدیم؟) - سالن اصلی

ساعت ۱۵:۵۰ – ۱۵:۳۰
ساعت ۱۶:۲۰ – ۱۶:۰۰

تاک (جهانی فکرکردن‌مون چی شد؟) - سالن اصلی

ساعت ۱۶:۲۰ – ۱۶:۰۰
ساعت ۱۶:۵۰ – ۱۶:۳۰

تاک (خودآگاهی‌مون چی شد؟) - سالن اصلی

ساعت ۱۶:۵۰ – ۱۶:۳۰
ساعت ۱۸:۰۰ – ۱۷:۰۰

شبکه‌سازی و استراحت

ساعت ۱۸:۰۰ – ۱۷:۰۰
ساعت ۱۹:۰۰ – ۱۸:۰۰

اختتامیه - سالن اصلی

ساعت ۱۹:۰۰ – ۱۸:۰۰

-ارائه استارتاپ‌ها در استیج استارتاپ‌ها، ساعت ۱۶ - ۱۴ انجام می‌شود.

اطلاعات تماس

آدرس دبیرخانه