آپلود مقالات

مرکز شتابدهی نوآوری پارک فناوری پردیس در جهت افزایش دانش تخصصی افراد فعال در اکوسیستم استارتاپی و به اشتراک گذاری پژوهش‌های به‌روز در این حوزه از افرادی که مطالعات تخصصی در حوزه‌های مرتبط به شتابدهنده‌ها و رویداد‌های استارتاپی دارند دعوت می‌کند نتیجه‌ی تحقیقات و مطالعات خود را در صورت تمایل در این قسمت برای دبیرخانه ارسال نمایند.
مقالات و تحقیقات دریافت شده بعد از بررسی و تایید تیم تخصصی اتاق فکر پردیس سامیت با نام شما دراختیار شرکت کنندگان قرار می‌گیرد و افراد منتخب می‌توانند به عنوان مهمان در رویداد پردیس سامیت حضور داشته با‌شند و تندیس یادبود بخش پژوهش پردیس سامیت را دریافت کنند و درصورتی که موضوع پژوهش‌های شما با عناوین پنل‌های رویداد مشابه باشد از شما دعوت به عمل میاید در صورت تمایل در کنار سایر پنلیست‌ها حضور داشته باشید.

  • Max. file size: 10 MB.