شتاب‌دهنده‌های ۱۴۰۱

ثبت‌نام و نظرسنجی

فرصت نظرسنجی شتاب‌دهنده‌های ۱۴۰۱ در روز دوشنبه ۱۴ اسفند به پایان رسیده است.

فرصت ثبت شتاب‌دهنده‌های ۱۴۰۱ در روز سه‌شنبه ۹ اسفند به پایان رسیده است.