نظرسنجی رویدادها

انتقال تجربه

رویدادهایی که با حضور کارآفرینان، با هدف انتقال تجربه این افراد به علاقه مندان کارآفرینی برگزار می شوند.

جذب سرمایه

رویدادهایی که با هدف ارتباط میان سرمایه گذاران و کارآفرینان برگزار می شود

دورهمی

رویدادهایی که با هدف شبکه سازی میان فعالان اکوسیستم کارآفرینی برگزار می شوند

آخرهفته های استارتاپی

رویدادهایی که با هدف آموزش افراد و گسترش اکوسیستم کارآفرینی برگزار می شوند. مانند مدارس کارآفرینی و استارتاپ ویکندها

مسابقه

رویدادهایی که با هدف رقابت میان استارتاپ ها، کارآفرینان و متخصصان برگزار می شوند

حل مسئله

رویدادهایی که با هدف حل مسائل و مشکلات سازمان های بزرگ برگزار می شوند

رویدادهای آموزشی

رویدادهایی که با هدف آموزش و انتقال تجربه افراد برگزار میشوند. مانند کارگاه های آموزشی، سمینارها و…