آخرهفته های استارتاپی

لطفا یکی از رویدادهای زیر را انتخاب کنید

رویداد کسب و کار شهر من

رویداد استارتاپی هوگر

رویداد کشاورزی هوشمند

رویداد دستآپ

رویداد چله استارتاپی

رویداد سه روزه استارتاپی

رویداد دایو Dive

سومین رویداد کارآفرینی بوشهر

رویداد گلوبال گیم جم ۲۰۲۰ آواگیمز

رویداد کارآفرینی سلامت غرب کشور

رویداد هکاتوریسم - ماراتن برنامه نویسی گردشگری

رویداد ملی کارآفرینی-رویداد سه روزه استارتاپی آب

رویداد مدرسه کسب و کار پویتک

نخستین رویداد ملی کارآفرینی (استارتاپی) تغذیه سالم

رویداد استارتاپی فناوری های نوین در عرصه دهان و دندان

رویداد سه روزه استارتاپی بانوان اصفهان

رویداد نوآوری تکآپ

رویداد پیام علم

رویداد علامه

رویداد بیوتک

رویداد تطبیقی..به زبان لاتین

رویداد نخبگان

رویداد پروتون

رویداد پروتون

رویداد طاهره

رویداد تی چاپ معلمان

رویداد استارتاپی نوآوران نوجوان

رویداد کارآفرینی فود استارت

رویداد آخر هفته با طعم کارآفرینی(با رویکرد نشاط اجتماعی)

رویداد کمیآب

Global game jam 2020

رویداد ایدوکا